TOWNHOUSE 4A

Screenshot_11.png
Screenshot_8.png
  • INTERNAL AREA – 58.2m2

  • GARAGE AREA – 25.9m2

  • POS AREA – 61.5m2

  • INTERNAL AREA – 71.4m2