TOWNHOUSE 5A

Screenshot_9.png
Screenshot_8.png
  • INTERNAL AREA – 87.1m2

  • GARAGE AREA – 36.6m2

  • POS AREA – 63.3m2

  • INTERNAL AREA – 71.7m2