TOWNHOUSE 7A

Screenshot_7.png
Screenshot_8.png
  • INTERNAL AREA – 88.1m2

  • GARAGE AREA – 36.6m2

  • POS AREA – 63.5m2

  • INTERNAL AREA – 44.9m2