TOWNHOUSE 8A

Screenshot_5.png
Screenshot_6.png
  • INTERNAL AREA – 83.7m2

  • GARAGE AREA – 37.8m2

  • POS AREA – 73.9m2

  • INTERNAL AREA – 71.8m2